Warunki biznesowe

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna zawartej między sprzedającym, czyli D-family s.r.o. Záhradnícka 46 / A, 821 08 Bratysława-mestká časť Ružinov, ID: 52284310 NIP: SK2120974020

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja Sro, pod numerem eu.

Dane kontaktowe SprzedawcyTel.: +421 949 000 252 Mail: info@wyprzedaz-torebek.pl

Siedziba: Záhradnícka 46 / A, 821 08 Bratysława-mestská časť Ružinov,

Bank: FIO- banka a.s. IBAN: SK28 8330 0000 0028 0215 1109 BIC FIOZSKBAXXX

Godziny pracy: 8.00-16.30

Organ nadzorczy:

Inspektorat SOI dla Regionu Bratysławskiego
Bajkalská 21 / A, PO BOX nr. 5, 820 07 Bratysława
Dział Nadzoru
tel. nie. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
nr faksu 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

I. Postanowienie podstawowe
1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami prowadzenia działalności”) są zgodne z postanowieniami ustawy nr. 40/1964 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o przestępstwach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”), ustawa nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów na odległość”)


2. Niniejszy regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki między sprzedawcą a osobą fizyczną zawierającą umowę kupna (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wyprzedaz-torebek.pl (dalej Sklep”).
3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
4. Niniejszy regulamin oraz umowa kupna zawierane są w języku polskim.

II.Informacje o towarach i cenach
1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich głównych cech, podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi związanymi z tym opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone pocztą. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym.
2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Słowackiej.

4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna
1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
2. Kupujący realizuje zamówienie towarów w następujący sposób:
• za pośrednictwem swojego konta klienta, po uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym,
• wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
3. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.
4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku Zrealizuj zamówienie.Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest uważane za umowę. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
6. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty przez sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
7. Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki kupujący nie otrzyma potwierdzenia odbioru
zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem +421 949 000 252 lub e-mailem: info@wyprzedaz-torebek.pl sprzedawcy.
8. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu przy tym ewidentnie niepoprawnym cena, nawet jeśli kupujący był

wysłał automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła mu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna iw takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV.Konto klienta
1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru
1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy sprzedaży kupujący może uiścić w następujący sposób: • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego FIO-banka a.s. IBAN: SK28 8330 0000 0028 0215 1109 BIC FIOZSKBAXXX
• bezgotówkowa karta płatnicza,
• przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy przez bramkę płatniczą….,
• gotówką lub kartą kredytową do odbioru osobistego w trakcie eksploatacji.

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy kupna.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie uznania rachunku bankowego sprzedającego odpowiednią kwotą.
6. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.
7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej wówczas najpóźniej w ciągu 48 godzin
8. Towar dostarczany jest kupującemu:
• na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu · za pośrednictwem kuriera firmy transportowej GLS
• odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
10. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
11. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.
12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.
13. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
14. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru lub

moment, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.
VI Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
2. Jeżeli umowa kupna zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) lub poza siedzibą sprzedającego, a jednocześnie jeżeli sprzedający terminowo i należycie udzielił kupującemu prawa do odstąpienia od umowy kupna , warunki, termin i tryb wykonania prawa odstąpienia od umowy kupna, w tym formularz odstąpienia od umowy kupna (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lit. h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość) przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych kupującemu przysługuje na podstawie ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny i bez sankcji.
3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
• moment przejęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar zamówiony, który jest dostarczany osobno
• moment przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
• moment przejęcia pierwszego dostarczonego towaru, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar dostarczony w określonym terminie.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży:
• świadczenia usługi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając zgodę traci prawo odstąpienia od umowy po pełne świadczenie usługi oraz czy pełne świadczenie usługi miało miejsce;
• sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
• sprzedaż towarów wykonanych na specjalne wymagania konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów zaprojektowanych specjalnie dla jednego konsumenta,
• sprzedaż towarów ulegających szybkiemu pogorszeniu jakości lub pogorszeniu,
• sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
• sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą być po dostarczeniu nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami,
• sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została ustalona w momencie zawarcia umowy, przy czym ich dostawa może nastąpić najwcześniej po 30
• dni i ich cena zależy od ruchów cen rynkowych, na które sprzedawca nie ma wpływu,
• dokonanie pilnych napraw lub konserwacji wyraźnie żądanej przez Konsumenta od Sprzedawcy; nie dotyczy to umów serwisowych oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów innych niż części zamienne potrzebne do przeprowadzenia naprawy, lub

konserwacji, jeżeli zostały zawarte podczas wizyty Sprzedawcy u Konsumenta, a Konsument nie zamówił tych usług lub towarów w przedsprzedaży,
• sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument je rozpakował,
• sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniach ochronnych,
• świadczenie usług noclegowych w celu innym niż zakwaterowanie, przewóz rzeczy, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wypoczynkiem i zgodnie z którymi sprzedawca zobowiązuje się świadczyć te usługi w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym terminie ,
• dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając zgodę traci prawo odstąpienia od umowy .
5. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy kupna, kupujący musi przesłać w terminie określonym w ust. 3 art. VI niniejszych Warunków. 6. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego standardowego formularza odstąpienia od umowy kupna. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy określony w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
7. Kupujący, który odstąpił od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą.
8. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wartość otrzymanego od niego towaru w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu przed przekazaniem towaru przez kupującego.
10. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w stanie nieuszkodzonym, zużytym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.
11. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży towaru, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie otrzymane od niego na podstawie umowy środki, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupujący.

VII.Right od wadliwego wykonania
1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
• towar posiada cechy uzgodnione przez strony, aw przypadku braku uzgodnień posiada cechy opisane lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i reklamę przez niego wykonaną;
• towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę dla jego używania lub do którego towar tego samego rodzaju jest powszechnie używany,
• towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
• towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze oraz
• towar spełnia wymagania przepisów prawa.
2. Sprzedawca odpowiada za nienależyte wykonanie co najmniej w zakresie, w jakim zobowiązanie producenta do nienależytego wykonania umowy trwa. Kupujący jest w inny sposób uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.
3. Jeżeli sprzedany towar, jego opakowanie, instrukcje towarzyszące towarowi lub reklama zgodnie z innymi przepisami wskazują okres, w którym towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Jako gwarancję jakości, sprzedający zobowiązuje się, że towary będą przez pewien czas zdatne do normalnego użytkowania lub zachowają swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący słusznie obwinił sprzedawcę za wadę towaru, nie przysługuje termin na wykonanie uprawnień z wadliwego wykonania ani okres rękojmi za okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
4. Postanowień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym Regulaminu nie stosuje się do towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego ze względu na wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub przejętemu przez kupującego zużyciu albo jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do nienależytego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli wiedział przed odebraniem towaru, że towar jest wadliwy, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
5. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy i żądać:
• wymiana na nowy towar,
• naprawa towarów,
• rozsądny rabat od ceny zakupu,
• odstąpić od umowy.
6. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
• jeżeli towar ma wadę materialną,
• jeżeli nie może z rzeczy właściwie korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
• z dużą liczbą wad towaru.
7. Naruszenie umowy sprzedaży jest istotne, o czym strona naruszająca wiedziała już lub musiała wiedzieć w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.

8. W przypadku wady stanowiącej drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy niemożliwa do usunięcia), kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
9. Jeżeli wada, którą można usunąć, wystąpiła wielokrotnie po naprawie (zazwyczaj trzecia reklamacja za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towar ma więcej błędów (zwykle co najmniej trzy błędy jednocześnie), kupujący ma prawo domagać się rabatu od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
10. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy Kupujący poprosił o usunięcie wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.
11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu od umowy może żądać zwrotu pełnej ceny zakupu.
12. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed jego odbiorem lub sam go spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.
13. Kupujący nie może domagać się przecenionych towarów z powodu przeceny.
14. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie o tym, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia wymaga kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych. Nie wlicza się do tego okresu
czas odpowiedni do rodzaju produktu lub usługi wymagany do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być rozwiązane niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca wyrazi wolę kupującego (wykonanie prawa z nienależytego wykonania).
16. Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
17. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
18. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa od sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu rękojmi, w przeciwnym razie sąd nie musi go przyznać.
19. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

20. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

VIII.Dostawa
1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.
2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

IX.Dane osobowe
1. Wszystkie informacje, które podajesz w ramach naszej współpracy, są poufne i tak je będziemy traktować. Jeśli nie wyrazisz nam pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w żaden inny sposób niż w celu realizacji umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który możesz przesyłać powiadomienia biznesowe, gdyż jest to dozwolone przez prawo, chyba że odmawiasz. Powiadomienia te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i można je w każdej chwili w prosty sposób anulować (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w powiadomieniu handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy kontrahentami.
2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności TUTAJ.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
1. Za postępowanie pozasądowe odpowiada Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratysława, adres internetowy: https://www.soi.sk/sk rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka, z siedzibą pod adresem Mlynské nivy 44 / A 827 15, Bratislava 212 Republika Słowacka, adres strony internetowej: http://www.evropskyspotrebitel.sk jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182 /2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywa 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji.

W ograniczonym zakresie słowacka Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie ustawy o ochronie konsumentów i ustawy o ochronie konsumentów na odległość.

XI.Postanowienie końcowe
1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Słowackiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 litera n) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedającego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego. przechowywać lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
5. Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego.
6. Treść regulaminu może być zmieniana lub uzupełniana przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.


Niniejsze warunki wchodzą w życie 1.1.2021